Polityka prywatności sklepu internetowego fiskalo.com

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Michał Panasa przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Fiskalo Michał Panas z siedzibą w Poznaniu (60-152) przy ul. Junackiej 38, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wpisaną pod numerem NIP: 7772320435, REGON: 639564890, adres e-mail: sklep@fiskalo.com

1.2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Sklep – sklep internetowy fiskalo.com dostępnym pod adresem internetowym: https://fiskalo.com .

1.6.   Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

1.7.  Konto klienta – baza informacji zawierających: dane Klienta podane przez niego, niezbędne do realizacji zakupów dokonywanych w Sklepie; historię dokonanych zakupów; informację dotyczące dokonanych płatności;

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu Umowy sprzedaży, składane za pomocą Formularza Zamówienia. Przy czym maksymalna liczba tożsamych towarów objętych jednorazowym zamówieniem przez tego samego Klienta nie może przekroczyć 20 sztuk towaru

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w Sklepie, takie jak:

adres email
imię i nazwisko,
nazwa firmy,
nr NIP, 
adres siedziby, 
adres dostawy, 
nr telefonu,
adres IP,

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Klienta.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu, a nieposiadających Konta klienta przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientowi asortymentu Sklepu, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta klienta. Podanie danych jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta klienta. 

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta klienta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3.3.2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.4. Złożenie Zamówienia przez Klienta Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. 

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu realizacji złożonego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3.5.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.5.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. 

3.7. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.8. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych.) - podstawą prawną przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

4. PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

4.1. Podczas przeglądania Sklepu może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym komputera lub na urządzeniu przenośnym Klienta, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

4.2. Typowym celem „ciasteczek” jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Klienci w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy Klient logował się na Koncie klienta lub jaki asortyment przeglądał. 

4.3. „Ciasteczka” mogą pozostawać w komputerze lub urządzeniu przenośnym Klienta przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy przeglądarka internetowa Klienta pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu przez Klienta przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania komputera lub urządzeniu przenośnym Klienta, gdy Klient ponownie otworzy przeglądarkę i przystąpi do przeglądania zasobów Internetu.

4.4. „Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić komputerowi lub urządzeniu przenośnemu Klienta. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia komputera lub innego urządzenia Klienta w jakikolwiek sposób. 

4.5. Informacje gromadzone przy pomocy „ciasteczek” nie stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

4.6. W celu wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, należy skorzystać z sekcji „Pomoc” danej przeglądarki lub urządzenia mobilnego. 

4.7. Klient ma prawo zdecydować, czy akceptuje czy też odrzuca „ciasteczka”. Ponadto Klient może ustawiać lub zmieniać ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli Klient zdecydują się na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas Klient będzie mógł nadal korzystać ze Sklepu, jednakże wówczas dostęp do niektórych funkcji i obszarów Sklepu może być ograniczony.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Ponadto dane osobowe będą będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). 

6. UPRAWNIENIA KLIENTA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

6.1 dostępu do danych i otrzymania ich kopii; 

6.2. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe); 

6.3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy: 

dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,
zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego; 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6.4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy: 

dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,
Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one potrzebne Klientowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu; 

6.5. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, danych osobowych Klienta oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 

6.6. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania, 

6.7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta, 

6.8. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6.9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku reklamacji dane Klienta mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego Towaru objętego uprawnieniami. 

7.2. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego. Niemniej jednak, zważywszy na to, że w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (w zakresie m.in. hostingu), zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do uniemożliwienia przekazywania danych do państwa trzeciego bądź ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. INFORMACJĘ, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Klienta danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do zawieranych przez Klienta z Administratorem umów stanowi ono warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania może tym samym skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

10. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Podane przez Klienta dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.