Regulamin sklepu internetowego
fiskalo.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym fiskalo.com pod adresem http//www.fiskalo.com zwanym dalej Sklepem prowadzonym przez:

Michała Panasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Fiskalo Michał Panas z siedzibą w Poznaniu (60-474) przy ul. Klonowica 4/5 prowadzącego działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wpisaną pod numerem NIP: 7772320435, REGON: 639564890, adres e-mail: sklep@fiskalo.com zwanym dalej Usługodawcą.

DEFINICJE:

Klient – tj. usługobiorca, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (w tym wspólnicy spółki cywilne w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej), która dokonuje zakupów w Sklepie za pomocą posiadanego Konta klienta.

Konto klienta – baza informacji zawierających dane Klienta niezbędne do realizacji zakupów dokonywanych w sklepie, historię dokonanych zakupów, informację dotyczące dokonanych płatności.

Towar – produkty oferowane w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży, składane w formie dostępnej na stronie Sklepu. Przy czym maksymalna liczba tożsamych towarów objętych jednorazowym zamówieniem przez tego samego Klienta nie może przekroczyć 20 sztuk towaru.

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia.

 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. W celu złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie koniecznym jest spełnienie przez sprzęt teleinformatyczny jakim posługuje się Klient minimalnych wymagań technicznych: komputer z nowoczesną przeglądarką internetową np. Google Chrome, FireFox, Safari

§ 2
ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu za pomocą strony internetowej.

 2. Klient dokonuje zamówienia towaru za pomocą Konta klienta, o którego założenie zostanie poproszony przy pierwszym składaniu zamówienia w Sklepie. Niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku zmiany danych w zakresie Konta klienta, Klient obowiązany jest do każdorazowej aktualizacji danych.

 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Ceny oferowanych przez Sklep towarów są cenami brutto podanymi w walucie polskiej (PLN) oraz we wspólnej walucie europejskiej (EURO), zawierającymi obowiązujący podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny oferowanych towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta oraz ewentualnych opłat celnych.

 5. W celu złożenia zamówienia przez Klienta, winien on: zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować go, następnie dokonać wyboru z pośród oferowanych w Sklepie towarów poprzez dodanie ich do: „Koszyka”, wybrać sposób oraz miejsce dostawy, wybrać sposób płatności, w tym walutę w jakiej chce zapłacić czy to walucie polskiej (PLN) czy to we wspólnej walucie europejskiej (EURO).

 6. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towarów do „Koszyka. Zamówienie dla swej ważności musi posiadać prawidłowe dane kontaktowe Klienta i dane do faktury VAT (imię i nazwisko/nazwę, adres, w tym adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP). Klient może wskazać czy życzy sobie przesłania faktury VAT wraz z przesyłką, czy na wskazany przez niego adres e-mail. Wskazanie na przesłanie faktury VAT na wskazany adres e-mail, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

 7. W przypadku podania niekompletnych, bądź nieprawdziwych danych przez Klienta, a także nie uaktualnienia danych przez Klienta podanych w Koncie klienta Usługodawca podejmie jednokrotną próbę kontaktu z Klientem pod wskazanymi danymi, a w przypadku braku takiego kontaktu Usługodawca uprawnionym będzie do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy sprzedaży.

 8. Złożone przez Klienta zamówienie za pośrednictwem Sklepu stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Usługodawcą. Przesłane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

 9. W przypadku kiedy towar zamówiony przez Klienta nie będzie dostępny w Sklepie, a zatem brak będzie możliwości realizacji zamówienia Klienta w tym zakresie, Klient otrzyma
  w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia informację w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wraz z podaniem przyczyny braku w sklepie zamówionych towarów. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar, który nie jest jednak dostępny Klientowi zostaną zwrócone należności za zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia przesłania do Klienta informacji, o której mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 10. Klient ma prawo do dokonania zmiany w złożonym zamówieniu, aż do momentu dokonania zapłaty za zamówiony towar. Zmiana w zamówieniu może obejmować: ilość i rodzaj zamówionego towaru.

§ 3
FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma prawo wyboru formy płatności za zamówione towary w sklepie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spośród następujących wariantów:

a) przelewem na konto bankowe sklepu,

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w sklepie firmowym,

c) gotówka w sklepie firmowym

 1. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Klient jest zobligowany do dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

 2. Na każdy zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT. W przypadku zamówienia większej ilości towarów w zakresie jednego złożonego zamówienia, na jednej fakturze VAT zawierać się będzie zbiorczo wyszczególnienie sprzedanych towarów.

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego zamówienia oraz podania właściwych i kompletnych danych, a także potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Klient oraz zaksięgowaniu na koncie usługodawcy należności za zamówione towary, Klient otrzyma informację o terminie przygotowania zamówienia do wysyłki. Następnie Klient otrzyma kolejny list e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę zamówienia oraz orientacyjny czas dostawy.

 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres do wysyłki.

 3. Przewoźnikiem zamówienia jest firma kurierska lub Poczta Polska

 4. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych towarów. Cennik dostawy za zamówione towary jest udostępniany na stronie Sklepu. Ceny dostawy towarów do Klienta są zróżnicowane, w zależności od wybranego sposobu dostawy przez Klienta.

 5. W przypadku zamówień gdzie adres dostawy zamówionych towarów znajduję się poza granicami Unii Europejskiej dostawa następuje wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 6. Klient odbierając przesyłkę winien sprawdzić stan doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przez Klienta, powinien on w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody. Przesłanie takiego protokołu do sklepu ułatwi Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji.

 7. Klientowi nie przysługuję zwrot zakupionych towarów w Sklepie.

§ 5
REKLAMACJE

 1. Niektóre z oferowanych przez Sklep produktów mogą być objęte gwarancją. Szczegółowe informacje i warunki udzielonej gwarancji, w tym także czas jej trwania, danych gwaranta oraz jego obowiązkach zawarte zostaną na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 2. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

 3. Otrzymanie przez Klienta karty gwarancyjnej nie wyklucza jego uprawnień, z tytułu rękojmi.

 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, bądź jeżeli rzecz ma wadę zmniejszająca jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Usługodawca, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niezupełny, z wyłączeniem sytuacji gdy Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Klient może złożyć reklamację do Usługodawcy, opisującą niezgodność towaru oraz wskazaniem roszczenia Klienta w stosunku co do rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi z tytułu wad fizycznych, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy rzecz została Klientowi wydana.

 7. Klient powinien złożyć reklamację do Usługodawcy albo w formie pisemnej, albo w formie korespondencji elektronicznej (adres siedziby i adres e-mail Usługodawcy znajdują się na wstępie niniejszego Regulaminu), a w przypadku wyboru przez Klienta realizacji swoich uprawnień w zakresie udzielonej gwarancji – do gwaranta, w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

 8. Klient dostarcza reklamowany towar na swój koszt do siedziby Usługodawcy.

 9. Usługodawca rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji przez Klienta. Za dzień dostarczenia uznaję się dostarczenie reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy, lub dzień wpłynięcia korespondencji e-mail na adres e-mail Usługodawcy.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Usługodawca.

 2. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu Usługodawcy, w celu ich przetwarzania dla potrzeb realizacji zamówienia. Po udzieleniu przez Klient takiej zgody ma on prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania tych danych oraz żądania ich usunięcia.

 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do tych danych.

 4. Klient może także udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep w innych celach.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta.

 3. Sklep korzysta z plików Cookies w celu nadzorowania sposobów użytkowania strony internetowej sklepu. Rodzaje plików Cookies, z których korzysta sklep: reklamy, uwierzytelnianie, śledzenie.

 4. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu. Nowe postanowienia regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu fiskalo.com Wskazać należy, iż do zamówień zawartych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuję się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia.

 7. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.