Regulamin sklepu internetowego fiskalo.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym fiskalo.com dostępnym pod adresem internetowym: https://fiskalo.com, zwanym dalej „Sklepem” prowadzonym przez: Michała Panasa przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Fiskalo Michał Panas z siedzibą w Poznaniu (60-152) przy ul. Junackiej 38, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaną pod numerem NIP: 7772320435, REGON: 639564890, adres e-mail: sklep@fiskalo.com zwanym dalej „Sprzedawcą”.

DANE TELEADRESOWE UMOŻLIWIAJĄCE KUPUJĄCEMU KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

adres: ul. Junacka 38, 60-152 Poznań,
numer telefonu: 606-678-978,
adres poczty elektronicznej: biuro@fiskalo.com, sklep@fiskalo.com

DEFINICJE:

Klient – każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (w tym wspólnicy spółki cywilne w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej).
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Konto klienta – baza informacji zawierających: dane Klienta podane przez niego, niezbędne do realizacji zakupów dokonywanych w Sklepie; historię dokonanych zakupów; informację dotyczące dokonanych płatności.
Towar – produkty oferowane w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Maksymalna liczba tożsamych towarów objętych jednorazowym zamówieniem przez tego samego Klienta nie może przekroczyć 20 sztuk towaru.
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Towar oraz istnieje możliwość modyfikacji danych Zamówienia poprzez zmianę ilości Towaru.

§ 1
ZASADY OGÓLNE

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej i wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców, zwanych w dalszej części Regulaminu Klientami.

W Sklepie oferowane są zarówno towary fabryczne nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, jak i towary używane pochodzące z demontażu, sprawne technicznie.

W celu złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie koniecznym jest spełnienie przez sprzęt teleinformatyczny jakim posługuje się Klient minimalnych wymagań technicznych takich jak: sprzęt z dostępem do sieci Internet i z nowoczesną przeglądarką internetową np. Google Chrome, FireFox, Safari.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta klienta.

Ceny Towarów oferowanych w Sklepie są cenami netto podanymi w walucie polskiej (PLN), nie zawierającymi obowiązujący podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny oferowanych Towarów nie zawierają kosztów dostawy Towarów do Klienta oraz ewentualnych opłat celnych.

Informacje prezentowane w Sklepie, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2
KONTO KLIENTA

W celu założenia Konta klienta należy wypełnić Formularz rejestracji oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i Politykę prywatności.

W Formularzu rejestracji należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

Niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

Założenie Konta klienta nie podlega opłacie.

Logowanie się na Konto klienta wymaga podania adresu e-mail oraz hasła wskazanego w czasie zakładania Konta klienta.

W przypadku zmiany danych zawartych w Koncie klienta, Klient obowiązany jest do każdorazowej ich aktualizacji.

Klient może w każdym czasie zmienić hasło do logowania się na Konto klienta. Zmiana hasła możliwa jest po zalogowaniu się na Konto klienta w zakładce „Informacja”.

Klient może w każdym czasie, bez podawania przyczyn i ponoszenia z tego tytułu kosztów, usunąć Konto klienta poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

§ 3
ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW NOWYCH

Klient może składać zamówienia na Towary nowe za pośrednictwem Sklepu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu za pomocą strony internetowej: https://fiskalo.com.

Dostępność Towarów nowych na stronie internetowej jest opisana w następujący sposób:

„Dostępne” – Towar znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy,
„Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienia Klienta” – Towar nie znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia przez danego Klienta Towar jest sprowadzany.

W celu złożenia zamówienia przez Klienta, winien on:

dokonać wyboru spośród oferowanych w Sklepie Towarów poprzez dodanie ich do „Koszyka”, w tym celu należy wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”,
następnie należy wybrać przycisk „Realizuj zamówienie”,
zalogować się na Konto klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji jako tzw. „gość”,
uzupełnić dane do faktury oraz adres dostawy,
wybrać sposób dostawy,
wybrać sposób płatności,
zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i je zaakceptować,
wybrać „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Zamówienie dla swej ważności musi posiadać prawidłowe dane kontaktowe Klienta i dane do faktury VAT (imię i nazwisko/nazwę (firmę), adres, w tym adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP).Faktura VAT za zakupiony Towar doręczana jest Klientowi wraz z zamówionym Towarem, chyba że Klient życzy sobie przesłania faktury VAT na wskazany przez siebie adres e-mailowy, wówczas taką informację Klient winien umieścić w miejscu przeznaczonym na komentarze w zakładce „Sposób dostawy” w Formularzu Zamówienia. Wskazanie przez Klienta, że życzy sobie przesłanie faktury VAT na wskazany adres e-mail, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody do wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

Klient przed złożeniem Zamówienia ma możliwość edycji poszczególnych pól Formularza zamówienia (ilość , dane adresowe, dane do faktury).

Złożenie przez Klienta Zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy.

Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient otrzymuje na swój adres e-mailowy, podany w czasie składania Zamówienia, wiadomość e-mailową od Sprzedającego potwierdzającą otrzymanie przez Sprzedającego Zamówienia Klienta, a następnie drugą wiadomość e-mailową potwierdzającego zamówienie.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia, co stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty.

W wiadomości e-mailowej potwierdzającej zamówienie Sprzedawca wskazuje informację niezbędne do dokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Towar, w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „Zapłać przelewem”.

W przypadku podania niekompletnych, bądź nieprawdziwych danych przez Klienta, a także nie uaktualnienia danych przez Klienta podanych w Koncie klienta, Sprzedawca podejmie jednokrotną próbę kontaktu z Klientem pod wskazanymi w czasie składania Zamówienia danymi, a w przypadku braku takiego kontaktu Sprzedawca uprawniony będzie do anulowania zamówienia, oraz odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni zwraca Klientowi należności za zakupiony towar na rachunek bankowy, z którego Klient dokonywał zapłaty.

W przypadku kiedy Towar zamówiony przez Klienta nie będzie jednak dostępny w całości lub w części w Sklepie, a zatem brak będzie możliwości realizacji zamówienia Klienta w tym zakresie, Klient otrzyma za pośrednictwem e-maila, w ciągu 5 dni od dnia złożenia Zamówienia informację o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem przyczyny braku w Sklepie zamówionych Towarów. Wówczas Klient ma prawo wyboru czy żąda zrealizowania Zamówienia w późniejszym terminie czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar, który nie jest jednak dostępny, Klientowi zostaną zwrócone należności za zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Jeżeli po złożeniu zamówienia na Towar, którego dostępność na stronie internetowej została opisana jako „Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienia Klienta”, okaże się, że cena danego Towaru uległa zmianie na skutek wzrostu kursów walut, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny za zamówiony Towar oraz zaproponowania Klientowi nowe ceny. W takim przypadku Klient może w terminie 7 dni od dnia zaproponowania przez Sprzedawcę nowej ceny odstąpić od umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 4
ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW UŻYWANYCH

W Sklepie oferowane są również towary używane pochodzące z demontażu, sprawne technicznie.

W celu złożenia zamówienia przez Klienta, winien on:

skorzystać z Formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie,
w Formularzu kontaktowym wskazać: adres e-mailowy, rodzaj Towaru oraz proponowaną przez siebie cenę. Ceny na wszystkie oferowane Towary używane są bowiem indywidualnie ustalane z Klientem,
zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką prywatności i je zaakceptować.
wybrać „Wyślij” – wówczas do Sprzedawcy zostanie przesłana wiadomość e-mailowa o treści wskazane przez Klienta w Formularzu kontaktowym, a Klientowi wyświetla się komunikat „Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana do obsługi”.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mailowej, o której mowa w ust. 2 lit. d powyżej, przesyła na adres e-mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu kontaktowym, wiadomość e-mailową:

potwierdzającą zamówienie (przyjęcie oferty),
potwierdzającą zamówienie z zastrzeżeniem zmiany ceny (przyjęcie oferty z zastrzeżeniem jej zmiany),
o nieprzyjęciu zamówienia (odrzucenie oferty).

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia, co stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty.

W wiadomości e-mailowej „potwierdzającej zamówienie”, Sprzedawca kieruje do Klienta prośbę o wskazanie przez niego: danych do faktury, danych i adresu do doręczenia, preferowanego sposobu dostawy i płatności. Po przesłaniu przez Klienta informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim i wybraniu przez Klienta formy płatności „Zapłać przelewem”, Sprzedawca przesyła do Klienta informację niezbędne do dokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Towar.

Przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mailowej „potwierdzającej zamówienie z zastrzeżeniem zmiany ceny“, (przyjęcie oferty z zastrzeżeniem jej zmiany) stanowi nową ofertę. W takim przypadku Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania takiej wiadomości e-mailowej powinien za pośrednictwem poczty e-mail udzielić Sprzedawcy odpowiedzi czy akceptuje nową cenę czy też nie.

W przypadku zaakceptowana przez Klienta nowej ceny ust 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

W przypadku nie zaakceptowana przez Klienta nowej ceny zamówienie zostaje anulowane.

§ 5
FORMY ATNOŚCI

Klient ma prawo wyboru formy płatności za zamówione Towary w Sklepie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spośród następujących wariantów:

przelewem na konto bankowe Sprzedającego,
gotówka przy odbiorze w sklepie stacjonarnym mieszącym się w Poznaniu (60-152) przy ul. Junackiej 38 kartą za pośrednictwem terminala płatniczego przy odbiorze w sklepie stacjonarnym mieszącym się w Poznaniu (60-152) przy ul. Junackiej 38

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówiony Towar w terminie 3 dni od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mailowej zawierającej dane do przelewu, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przy dokonywaniu Zamówienia.

Na każdy zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT. W przypadku zamówienia większej ilości towarów w zakresie jednego złożonego zamówienia, na jednej fakturze VAT zawierać się będzie zbiorczo wyszczególnienie sprzedanych towarów.

§ 6
FORMA DOSTAWY

Klient może skorzystać z następujących form dostawy:

odbiór osobisty w salonie sprzedaży Sprzedawcy mieszącym się w Poznaniu (60-152) przy ul. Junackiej 38. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku jeżeli Klient chciałby, aby zamówiony Towar był wysłany do paczkomatu Inpost winien taką informację umieścić w miejscu przeznaczonym na komentarze w zakładce „Sposób dostawy” w Formularzu Zamówienia, wskazując jednocześnie dokładny adres tego paczkomatu.

Adres, na który zamówiony Towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

Koszty dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej są wskazywane Klientowi na stronie internetowej https://fiskalo.com w zakładce „Koszty i sposoby dostawy” oraz każdorazowo w momencie składania przez Klienta Zamówienia.

Koszt dostawy ponosi Klient.

§ 7
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po złożeniu przez Klienta prawidłowego zamówienia oraz podania właściwych i kompletnych danych, a także potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia oraz zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy należności za zamówiony Towar (w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a), Klient otrzyma informację o terminie przygotowania Zamówienia do wysyłki. Następnie Klient otrzyma kolejną wiadomość na swój adres e-mail z informacją o przekazaniu Zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę Zamówienia oraz orientacyjny czas dostawy.

Termin przygotowania Zamówienia do wysyłki może wynieść:

w przypadku Towarów, których dostępność na stronie internetowej została opisana jako „Dostępne“ – do 5 dni roboczych,
w przypadku Towarów, których dostępność na stronie internetowej została opisana jako „Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienia Klienta” – od 5 dni do 30 dni.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia, jako adres do wysyłki.

Klient ponosi koszty dostawy zamówionych Towarów. Cennik dostawy za zamówione Towary jest udostępniany na stronie Sklepu.

Klient odbierając przesyłkę winien sprawdzić stan doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia opakowania, powinien on w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody. Przesłanie takiego protokołu do Sklepu ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treść tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi innemu niż Klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Kurier.

Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: biuro@fiskalo.com. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od Umowy przez Klienta, o którym mowa w ust. 1:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także wówczas, gdy ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
REKLAMACJE

W przypadku, gdy zakupiony u Sprzedawcy Towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.

Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@fiskalo.com lub drogą pocztową na adres ul. Junacka 38, 60-152 Poznań. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad obowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres ul. Junacka 38, 60-152 Poznań.

Rozpatrzenie reklamacji Klienta (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku Towarów używanych, w zakresie przewidzianym w przepisach Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§ 10
GWARANCJA

Niektóre z oferowanych przez Sklep Towarów mogą być objęte gwarancją. Szczegółowe informacje i warunki udzielonej gwarancji, w tym także czas jej trwania, danych gwaranta oraz jego obowiązkach zawarte zostaną na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Otrzymanie przez Klienta karty gwarancyjnej nie wyklucza jego uprawnień, z tytułu rękojmi.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

Wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej https://fiskalo.com.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta.

Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienia stanowią odrębną umowę sprzedaży i wymagają osobnej akceptacji Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności.

Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy sprzedaży. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu https://fiskalo.com. Po zmianie Regulaminu każdy dotychczasowy Klient będzie zobowiązany do akceptacji nowej treści Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu, stosuję się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta Zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.