Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

sklepu internetowego fiskalo.com

 1. Sklep internetowy fiskalo.com (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem internetowym: https://fiskalo.com rowadzonym przez: Michała Panasa przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Fiskalo Michał Panas z siedzibą w Poznaniu (60-474) przy ul. Klonowica 4/5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wpisaną pod numerem NIP: 7772320435, REGON: 639564890, adres e-mail: sklep@fiskalo.com, zwanym dalej Usługodawcą,
 2. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Usługobiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Usłudze należy przez to rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 3. Środkach komunikacji elektronicznej należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 4. Umowa sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 5. Umowa należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usługi, 
 6. Formularz Zamówienia należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 7. Konto klienta należy przez to rozumieć bazę informacji zawierających: dane Klienta podane przez niego, niezbędne do realizacji zakupów dokonywanych w Sklepie; historię dokonanych zakupów; informację dotyczące dokonanych płatności;
 8. Formularz kontaktowy należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zadawanie przez Usługobiorcę pytań Usługodawcy;
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie przez Usługobiorcę z Usług takich jak:
 1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
 2. zakładanie Konta klienta w Sklepie,
 3. zadawanie pytań przez Formularz kontaktowy,
 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki Umowa zostaje zawarta:
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zadawaniu pytań przez Formularz kontaktowy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi.
 1. W celu złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie koniecznym jest spełnienie przez sprzęt teleinformatyczny jakim posługuje się Klient minimalnych wymagań technicznych takich jak: sprzęt z dostępem do sieci Internet i z nowoczesną przeglądarką internetową np. Google Chrome, FireFox, Safari. 
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fiskalo.com
 6. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 10. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
 11. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.